Screening Policy

Insurance

Free for customer.

Free Transfer

Free some route.

Easy online booking

Book 1-3 minute.

Money back guarantee

For cancellations prior to 96 hours..

Credit Card Badges
Free for customer.
Free Transfer
Easy online booking
Money back guarantee
นโยบายการคัดกรอง บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสาร

เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการคัดกรอง บริษัท ไทรเดนท์ มาสเตอร์ จำกัด มีความถูกต้องโปร่งใสตามบรรษัทบาลที่ดี และมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้ให้บริการเรือโดยสารเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจกับองค์กร จึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางดำเนินการให้กับผู้ให้บริการเรือโดยสารทุกรายต้องมีดังนี้

1. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสารต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

2. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสาร ต้องมีเอกสารใบอนุญาตการเดินเรือ และทะเบียนเรือ ซึ่งออกโดยกรมเจ้าท่า

3. บริษัทผู้ให้บริการเรือโดยสารต้องมีระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตามที่กรมเจ้าท่ากำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกับงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวเป็นผู้กำกับดูแลผู้ให้บริการเรือโดยสารที่ผ่านการตรวจสอบ และการคัดกรองให้เป็นผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการกับบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายข้างต้น